Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • SKORO TORI: Taal- en rekenonderwijs

SKORO TORI: Taal- en rekenonderwijs

20/06/2018 16:00

Illustratie / Edward Wong Loi Sing

Illustratie / Edward Wong Loi Sing  

RUBRIEK - In deze rubriek gaat onderwijsspecialist Winston de Randamie in op actuele zaken aangaande het Surinaams onderwijs en het schoolgaande kind. Daarbij levert hij niet alleen kritiek maar draagt ook oplossingen aan.

Illustratie / Edward Wong Loi Sing

AlS OUDER WIL je natuurlijk op de hoogte blijven van de vorderingen van jouw kind. Je wilt tijdig weten hoe het kind ervoor staat en niet pas als het kind al een laag cijfer bij de repetitie gehaald heeft, gemeld worden. Niet alleen leerlingen, maar ook leerkrachten en ouders reageren tegenwoordig gestrest op de slechte resultaten van taal en rekenen. De nieuwe methode van taal en rekenen schijnt meer frustraties dan plezier teweeg te brengen. Terwijl rekenen en taal basisvakken zijn en ook een centrale rol vervullen in dit moderne computertijdperk, vindt juffrouw Diana van een school op Saron (glo). Ze geeft les in groep drie en ondervindt dagelijks dat onze kinderen slechter rekenen en dat het percentage met leerproblemen bij deze vakken alsmaar blijft stijgen.

Er zijn natuurlijk verschillende methoden die gebruikt kunnen worden om dit resultaat te verbeteren en waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze werken. Toch is het goed om de stof binnen een week nog eens te herhalen in de vorm van vragen of opgaven. Een leerling kan beter eerst uitleg krijgen over het voorgaande deel, voordat het wordt losgelaten op een nieuw probleem. In de middaguren geeft juffrouw Diana bijlessen in rekenen. Dan worden zwakke leerlingen op basisschoolniveau bijgespijkerd in optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.

De vraag naar bijlessen stijgt met de dag. Dit blijkt uit de explosieve vraag naar extra hulp in de verschillende wijken. Akiel is net zes jaar geworden en zit in groep twee. Hij volgt nu ook al bijlessen. Juf Diana geeft Akiel werkjes mee naar huis, zodat hij kan wennen aan de vraagstelling. In de klas bakt hij er heel weinig van. Oefeningen als k-a-t en dan vragen welk woord de juf net in stukjes heeft opgenoemd snapt hij na een hele ochtend nog niet. En hij heeft er ook gewoon geen zin in. Als de juf uitlegt, kijkt Akiel gewoon langs haar heen.

Rekenoefeningen vindt hij ook erg moeilijk. Hij moet nu tot twintig kunnen tellen en kunnen optellen en aftrekken, maar dat gaat ook erg moeizaam. Het is echter wel belangrijk om via rekenen inzicht te krijgen in alledaagse uitdagingen. Ter illustratie: voor een schilder is het belangrijk te weten hoeveel verf hij moet kopen om de muren van een woonkamer te schilderen. De schilder van juf Diana was heel verlegen toen die vraag aan hem gesteld werd. Hij had wel een rekenmachine, maar wist niet wat hij moest intikken. "Een rekenmachine kan niet vragen wat je bedoelt", zegt juffrouw Diana.

Hulp met rekenen

DOCNET MICHEAL OP een hbo-opleiding zegt dat veel studenten hoofdrekenen niet goed beheersen, omdat ze de rekenmachine gewend zijn. Eenvoudige rekenproblemen kunnen zij niet meer uit het hoofd doen. De bezorgdheid van ouders blijkt nog altijd uit het feit dat zij op tijd willen weten hoe hun kind het tussentijds op school doet, vooral in de kernvakken van het onderwijs. Voor rekenleerkrachten is het geen slecht idee de leerstof van de basisschool regelmatig op te vijzelen. Het percentage leerlingen met reken- en taalproblemen zou hierdoor sterk gereduceerd kunnen worden. In plaats van dat leerlingen slechts de antwoorden geven op de rekenproblemen, wordt tegenwoordig van ze verwacht dat ze aan kunnen tonen hoe zij aan het antwoord gekomen zijn.

Ouders kunnen op dezelfde manier met hun kinderen bezig zijn bij het maken van rekenhuiswerk. Ze kunnen hun kinderen ook helpen door hen bij verschillende rekenactiviteiten in het dagelijks leven te betrekken. Onderzoek heeft aangetoond dat een groeimindset (het vermogen te leren en succesvol te zijn) de prestatie van een leerling daadwerkelijk verbetert. Ouders kunnen met eenvoudige strategieën de groeimindset bij hun kind helpen bevorderen. Helaas zijn er nog steeds mensen die denken dat rekenen en taal niet zo nodig zijn, omdat de computer schrijf- en rekenfouten automatisch kan verbeteren. Toch zijn vaardigheden in rekenen en taal van groot belang, vinden onderwijsspecialisten en werkgevers. Volgens hen is een goede beheersing van de Nederlandse taal de sleutel tot participatie in de samenleving om te kunnen functioneren en om deel te kunnen nemen aan vervolgonderwijs.

Bepaalt buurt reken- en taalniveau?

JAMMER IS HET dat sommige mensen nog geloven dat er een verband bestaat tussen schoolprestaties en buurt. Er zijn ook wetenschappers die beweren dat er een verband bestaat tussen de buurt en de leerresultaten die er worden behaald. Het type buurt blijkt volgens deze wetenschappers een sterke invloed op de schoolprestaties te hebben. Anderen richten hun onderzoek liever op het verband tussen taalvaardigheid en de geboekte prestaties. Voor elk moment in de onderwijsloopbaan van kinderen is namelijk vastgesteld wat het vereiste niveau is voor lezen, taalbeheersing en rekenen. Dat deze taalvaardigheden essentieel zijn voor studiesucces is onomstreden. Taal speelt dan een belangrijke rol bij het leren, ongeacht wat er geleerd wordt. Dat blijkt ook uit onderzoek.

Om optimaal te kunnen profiteren van de instructies die gegeven worden, is het belangrijk dat leerlingen voldoende vaardig zijn in begrijpend lezen en luisteren. Naast leesvaardigheid is ook het niveau van mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid van belang om goed in de klas te kunnen functioneren. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen kwam naar voren dat een kwart van de leerlingen van de basisschool en kaderberoepsgerichte opleidingen de teksten in schoolboeken niet goed begrijpt (Hacquebord, 2004). En onderzoek naar leesvaardigheid heeft herhaaldelijk laten zien dat leesattitude en leesbegrip belangrijke voorspellers zijn voor schoolprestaties en voortijdig schoolverlaten (Stoop, Stoop, Carter & Tijms, 2015). Een voorbeeld daarvan is onderzoek naar de rol van vrijetijdslezen door Mol en Bus (2011). Kinderen en jongeren (op alle onderwijsniveaus) die in hun vrije tijd lezen, zijn niet alleen taalvaardiger en beter in lezen, maar ook succesvoller op school dan hun minder vaak lezende leeftijdgenoten.◊ 

Dit artikel is verschenen in de weekendbijlage van 2 juni

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina