Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • IVAN FERNALD: Reflectie op ons onderwijs - deel 11

Geen vooruitgang zonder innovatie

26/10/2017 16:00

Geen vooruitgang zonder innovatie

 

ACHTERGROND - Het onderwijs staat compleet stil en lijkt immuun voor wezenlijke veranderingen. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) schijnt niet in staat te zijn om verantwoordelijkheid te delen, laat staan om bevoegdheden te delegeren of te mandateren. Het bestuursapparaat is zwak. De top-down-benadering en sterk hiërarchische lijnen passen niet meer in de tijd. Het onderwijs roept het beeld op van stilstaand water in plaats van bruisend dynamisme.

Tekst: Ivan Fernald

VAN TIJD TOT tijd zijn er wel pogingen tot verandering maar meer dan een "rimpeling aan de oppervlakte" wordt er niet gerealiseerd, omdat de acties niet in grote samenhang worden uitgevoerd. De maatregelen kunnen veelal gekarakteriseerd worden als symptoombestrijding. Zo worden de overgang-, her- en slaagnormen aangepast maar de kernoorzaken voor de onbevredigende kwaliteit en slechte doorstroming worden niet aangepakt. Lapmiddelen geven enige ademruimte maar leiden niet tot wezenlijke veranderingen. Er is grote ontevredenheid over de kwaliteit en het rendement. De inefficiëntie komt tot uiting in de gebrekkige doorstroom als gevolg van de hoge drop-outpercentages, het aantal zittenblijvers en de onbevredigende slaagresultaten. De school als leverancier van kennis, vaardigheden schiet schromelijk tekort. De aansluiting op vervolgopleidingen is problematisch voor veel leerlingen en de vraag is of de curricula zijn afgestemd op de eisen van de arbeidsmarkt. De omvang van de problematiek is cijfermatig aangetoond en grafisch weergegeven in de voorgaande tien rubrieken 'Reflectie op ons onderwijs'. Intussen glijdt het onderwijs af tot een bedenkelijk niveau. In dit artikel zal er ingegaan worden op de noodzaak van innovatie en de grondslag waarop vernieuwing betrekking zou moeten hebben.

Niet lukraak experimenteren

HET ONDERWIJS IS aan innovatie toe omdat het systeem niet beantwoordt aan de huidige behoeften. Innovatie moet gebaseerd zijn op een nationale ontwikkelingsconceptie en een integraal ontwikkelingsplan. Onderwijs moet in dienst staan van de nationale ontwikkeling. Wij moeten niet lukraak met vernieuwingen experimenteren. Zonder een gedegen lange termijn ontwikkelingsvisie zullen wij geen eenduidige doelstellingen formuleren en is de keuze van de middelen willekeurig. Wij moeten nieuwe manieren verkennen om leerstof aan te bieden. Ik pleit voor pilotprogramma's alvorens innovaties landelijk worden uitgevoerd.

Hamvraag

Slide 1-Time For Innovation

WELKE VAARDIGHEDEN MOETEN wij bezitten om in een breed beroepenveld succesvol op de arbeidsmarkt te kunnen opereren. Het kader moet zodanig worden opgeleid dat wij de huidige en toekomstige uitdagingen met vertrouwen tegemoet kunnen treden. Heroriëntatie op ons onderwijs vereist ook een brede internationale oriëntatie. Veel Surinamers hebben nog niet in de gaten dat er een mondiale transformatie gaande is. De razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van informatie en communicatie hebben geleid tot een ware kennisexplosie. Nieuwe informatie wordt in hoog tempo gegenereerd. Bestaande kennis veroudert steeds sneller. Het wordt algemeen aangenomen dat versnelde economische groei voor een belangrijk deel zal plaatsvinden door innovatie en technologie. De explosieve ontwikkeling van nieuwe technologieën leidt tot fundamentele maatschappelijke veranderingen. Landen die daarop anticiperen en het onderwijs afstemmen op deze technologische ontwikkelingen zullen het meeste profijt hebben.

De technobedrijven en de dienstensector hebben de grootste potentie om tot groei te komen. Op de top 10-lijst van meest waardevolle bedrijven staan er zes telecom giganten (Bloomberg). De beurswaarde van Apple ligt tegen de achthonderdmiljard US dillar-grens aan. Google, met haar moederbedrijf Alphabet, is allang niet meer alleen de zoekmachine waar het ooit mee begon. Deze techno gigant is al ver gevorderd met projecten als zelfrijdende auto's en kunstmatige intelligentie. De mijnbouwbedrijven Iamgold en Newmont die in Suriname opereren zijn bijzonder kleine spelers op de internationale markt. De omzet van Iamgold in het eerste kwartaal van 2017 was 260,5 miljoen US dollar volgens CEO van het Canadees bedrijf, Steve Letwin. De aandelen van Iamgold worden verhandeld op de beurzen van Toronto en New York. Het bedrijf had in mei 2017 een beurswaarde van twee miljard US dollar. (Goldwasser Exchange)

Succesformule rijke landen

HET IS OPVALLEND dat de meest succesvolle landen doelbewust investeren in ondernemerschap en innovatie. Zij hebben een hoge organisatiegraad, betrouwbare statistieken, efficiënte bedrijfsvoering, een groot planningsvermogen en hoge productiviteit. Waarom kunnen wij deze weg niet opgaan en het onderwijs richten naar kennis en competenties die nodig zijn.

Consequenties

DE KLOOF TUSSEN de maatschappij en het onderwijs neemt zienderogen toe, omdat wij niet kordaat inspelen op de nieuwe behoeften van de samenleving. Terwijl studenten al bezig zijn met online shopping, Cloud computing, social media en kennis nemen van robotica, drones, 3D printers, Internet of Things(IOT), zelfsturende auto's, Nano-technologie in microcomputerchips, circulaire economie en recycling, houden wij krampachtig vast aan oude leerboeken en klassieke onderwijsmethoden. De huidige toetsen en examens zijn daarvan een reflectie. Wij gaan eraan voorbij dat er nieuwe competenties nodig zijn. Die worden niet aangeleerd en dus niet getoetst.

Plaats en tijd onafhankelijk leren

HET VERSCHIJNSEL VAN 'plaats en tijd onafhankelijk leren' heeft zijn intrede in de wereld gedaan. Dit zal in de nabije toekomst op grote schaal worden toegepast. Veel informatie is toegankelijk in 'The Big Cloud' en hoeft niet te worden opgeslagen op de harde schijf van de computer. De enige voorwaarde is toegang tot internet. Via E-education kunnen grote groepen leerlingen bereikt worden. Het is te verwachten dat de contacturen tussen leerkracht en leerlingen juist zullen verminderen. Er zal meer sprake zijn van virtueel onderwijs, leerling gestuurd-, probleemoplossend- en ondernemend leren. Het gaat niet alleen om kennisoverdracht maar ook het kunnen omgaan met nieuwe informatie: verzamelen, selecteren, verwerken, opslaan, communiceren en hergebruiken. Leren leren zal steeds belangrijker worden. De leerkracht is niet langer de overdrager van kennis maar veeleer een begeleider van leerprocessen.

Fundamentele discussie

LEREN DE LEERLINGEN nu wel de juiste vaardigheden? Hoe garanderen wij kwaliteitsvol onderwijs op het totale grondgebied van Suriname? Welke rol speelt het onderwijs voor diversificatie van de economie en de ontwikkeling van duurzame industrieën. Er is behoefte aan een nationaal debat over de rol van het onderwijs in een veranderende samenleving. Het is essentieel dat er een maatschappelijke dialoog wordt gevoerd over de inhoud van het onderwijs op alle niveaus. Het doel is om te komen tot een visie op kennis en vaardigheden die leerlingen moeten opdoen met het oog op (toekomstige) ontwikkelingen en de specifieke behoeften van de samenleving. Op basis daarvan zal de invulling van het curriculum plaatsvinden.

Reddingsplan

INNOVATIE MOET STRUCTUREEL van aard zijn en dat vereist een gedegen voorbereiding. Echter, de toestand is zo precair dat, vooruitlopend op structurele hervormingen, crisismaatregelen noodzakelijk zijn om de teloorgang een halt toe te roepen. Een verstoorde relatie tussen minister en vakbond is niet in het belang van de samenleving. Het volk is grootaandeelhouder van het onderwijs en de burger mag niet lijdzaam toezien hoe het onderwijs verder afglijdt. Het onderwijs staat op instorten. Een reddingsplan voor het onderwijs kan het getij keren. Dit zal nader beschouwd worden in een apart artikel. 

Ivan Fernald

Ivan Fernald was twintig jaar directeur van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (Imeao) en was minister van Defensie van 2005-2010 in het kabinet van president Venetiaan. Als manager bij RPBG heeft hij in de afgelopen vijf jaar ook de praktische kant van de economie ervaren en heeft hij de leiding gehad van Suriname Information Technology Training (Sitt). Fernald is momenteel parttime docent op het instituut voor opleiding van leraren (IOL). Er zijn eerder publicaties van zijn hand verschenen waarbij onderwijs in relatie wordt gebracht tot nationale ontwikkeling.

Share on Facebook    

Gerelateerde Paramaribo Post artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina