Site: Desktop versie

INGEZONDEN: Wetgeving noodzakelijk voor ontwikkeling binnenland

24/08/2019 19:52  
De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

klik voor meer  meer...

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald. Foto:

De politieke wil moet er zijn om de sociaal-maatschappelijke en financieel-economische ontwikkeling nationaal ter hand te nemen. Onlangs is dat onomwonden gedemonstreerd in het nationale huis van democratie; het parlement. Met algemeen 39 stemmen werden de wetten Nationaal Woningbouwfonds en Nationaal Garantiefonds Huisvesting aangenomen. Oppositie en coalitie hebben als één man deze juridische basis ondersteund.  

Deze demonstratie is prijzenswaardig en verdient ongetwijfeld navolging bij toekomstige issues die die ter discussie zullen worden gesteld in het parlement. Het huisvestingsvraagstuk is al decennia een heet hangijzer binnen de Surinaamse maatschappij. De omstandigheden waarin vele burgers verkeren voor wat betreft huisvesting zijn helemaal niet om naar huis te schrijven. De beperkte inkomenssituaties van een groot deel van de burgers maken het bijna onmogelijk om hun nog op te zetten woningen gefinancierd te krijgen door bankinstellingen.

Van regeringswege wordt het een en ander gedaan om verlichting hierin te brengen, maar tot op heden is er geen sprake van een degelijke en structurele aanpak in deze nationale issue. Met de aanname van de onderhavige wetgeving wordt er gehoopt dat zaken nu richtig aan toe zullen gaan. De financiële instellingen die een cruciale rol te vervullen hebben in het woningbouw gebeuren krijgen met deze wetgeving enige handvaten om over weg te kunnen bij onverhoopte calamiteiten. Ze zullen hun controle- en monitoringsmechanismen inbouwen om de zaken in het gareel te houden.

Het zou helemaal op zijn plaats zijn als met dezelfde toewijding en overgave vanuit het parlement, ook wordt gewerkt aan een wettelijk basis voor de ontwikkeling van het binnenland. Daar waar we het allemaal het met elkaar eens zijn dat dit deel van Suriname een grote achterstand in ontwikkeling heeft ten opzichte van de kustvlakte. Bij deze wordt er een dringend beroep gedaan op de parlementsleden aan weerszijden van het politieke firmament om met onmiddellijke ingang een initiatiefwetsvoorstel in te indienen precies zoals de leden hebben gedaan bij de wetten Nationaal Woningbouwfonds en Nationaal Garantiefonds Huisvesting.

Het concept zou moeten handelen over de maatschappelijke en economische ontwikkeling van het binnenland. Het is dan helemaal niet gecompliceerd. Wettelijk zou dan vastgesteld moeten worden dat 30 procent van de inkomsten die de Staat verdient uit de natuurlijke hulpbronnen uit het binnenland, gekanaliseerd moet worden naar ontwikkelingsinspanning voor het binnenland. Er moet een apart fonds hiervoor komen en de plannen daartoe moeten worden beschreven. De hier te lande opererende multinationals zullen een belangrijk aandeel hierin hebben. Via de fiscus kan ook nagetrokken worden wat het aandeel is van de particulieren, zodat hetzelfde percentage van hun deel in de staatskas kan worden overgeheveld naar bedoeld fonds ter ontwikkeling van het achterland.

Het moet duidelijk zijn dat wanneer het binnenland volledig en volwaardig kan participeren in de veredeling van de nationale economie en niet langer wordt beschouwd als grondstoffenleverancier, de ontwikkeling van Suriname met rassé schreden vooruit zal gaan. Het binnenland wordt te vaak gezien als een apart deel van Suriname met te veel problemen. Terwijl het gezien moet worden als een integraal deel van ons land. Middels deze aanpak kan het binnenland een significante bijdragen leveren aan het verhogen van het bruto nationaal product(bnp).

Het huisvestingsvraagstuk heeft ons decennia beziggehouden en de politieke wil is getoond om de wettelijke basis te leggen, zodat er hieraan gewerkt kan worden. Zo moet ook de politieke bereidwilligheid worden gedemonstreerd om middels wetgeving te werken aan de ontwikkeling van het binnenland. Dus als er kamer breed in het parlement voor verbetering van de huisvestingssituatie kan worden gestemd, kan men op dezelfde wijze als één man voor de ontwikkeling van het binnenland stemmen.

Ettire Patra

klik voor meer Vandaag