Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Nieuwe Covid-19-maatregelen gelden vier weken

Nieuwe Covid-19-maatregelen gelden vier weken

19/10/2021 15:28 - Van onze redactie

Nieuwe Covid-19-maatregelen gelden vier weken

 

PARAMARIBO - Acht dagen na het verstrijken van de Covid-19-maatregelen heeft de regering daarnet nieuwe aangekondigd. Deze gaan direct in en gelden tot en met 15 november. De voornaamste wijzigingen zijn dat in- en outbound passagiers in plaats van een PCR-test nu een negatieve Sars-CoV-2-antigeentest van niet ouder dan 24 uur moeten hebben. Verder zijn contactsporten toegestaan, alleen voor volledig gevaccineerden en zonder publiek.

Maatregel 1 - De algemene maatregelen

1. Het dragen van mond- en neusbedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten.

2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten Covid-19-afstand altijd in acht.

3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een handsanitizer.

4. Het wordt nog steeds dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

Maatregel 2 - Het uitgaansverbod

1. Het uitgaansverbod is tot en met 15 november dagelijks van 21:00 uur tot 05:00 uur.

2. Het is eenieder verboden zich van 3 november 2021 om 21:00 uur tot en met 5 november 2021 om 05:00 uur in heel Suriname op de openbare weg te begeven of te bevinden.

3. Gedurende het uitgaansverbod, op de aangegeven uren, mogen de essentiële diensten en de personen in het bezit van een dispensatie of die zich hebben geregistreerd via het ministerie van Justitie en Politie, zich op de openbare weg begeven. Deze uitzondering geldt ook voor personen die zich op de openbare weg moeten begeven, vanwege medische spoedgevallen en of het doen van een Covid-19-swab of -vaccinatie.

4. De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd. Op strategische controleposten, met name van en naar het zuiden van het land, zal er tevens worden getest op besmettingen.

5. Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Commerciële binnenlandse vluchten voor regulier passagiersverkeer zijn niet toegestaan.

6. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het Covid-19 Crisis Managementteam.

7. De door het Outbreak Managementteam goedgekeurde en uitgevaardigde Covid-19-preventieprotocollen gerekend worden tot instrumenten van controle vanwege de bevoegde autoriteiten.

8. De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zal in gesprek blijven met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen.

Maatregel 3 - Het samenscholingsverbod

1. Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan tien personen. Uitgezonderd zijn De Nationale Assemblee, de regering, de Staatsraad, leden van het Hof van Justitie en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten.

2. Voorgaande is niet van toepassing op:

2.1. Groepen die enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding vormen;

2.2. Kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar.

3. Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in lid 1 is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een geüniformeerde agent van politie direct zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen.

4. Bijeenkomsten voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een preventieprotocol is, zijn toegestaan.

5. Het is verboden om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden.

6. Bijeenkomsten voor rouwzittingen en uitvaarten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 25 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn, indien de ruimte anderhalve meter afstand toelaat én met inachtneming van de voorschriften en de preventieprotocollen van de genoemde activiteiten.

6.1. Uitvaartbedrijven zijn verplicht zich aan te melden bij het Covid-19 Crisis Managementteam.

6.2. Gebedshuizen zijn opengesteld onder de voorwaarde dat er zich, afhankelijk van de oppervlakte, maximaal vijftig personen per keer in de ruimte bevinden. De overheid blijft in conclaaf met de gebedshuizen.

6.3. Thuiskerkdiensten waaraan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen, zijn niet toegestaan.

7. Contactsporten zijn toegestaan voor volledig gevaccineerde sporters, met inachtneming van de geldende preventieprotocollen. Individuele sporten en non-contactsporten zijn eveneens toegestaan. Indien er competities worden opgestart, dan dienen deze zonder publiek worden gespeeld.

8. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Op verplicht maskergebruik zal worden toegezien. De naleving en handhaving van het protocol openbaar vervoer zal onder verantwoordelijkheid zijn van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.

9. Personen die aantoonbaar mantelzorg verlenen kunnen dat regulier doen, mits zij aan kunnen tonen dat zij zich voor die doeleinden bevinden op de openbare weg.

10. Het is eenieder verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken in het openbaar en/of zich onnodig op te houden in de nabijheid van winkels en supermarkten.

Maatregel 4 - Beperking overheidsactiviteiten

1. Alle overheidskantoren zijn in deze periode open, met in achtneming van de geldende preventieprotocollen en met specifieke instructies van de desbetreffende ministers.

Maatregel 5 - Beperking commerciële activiteiten

1. Het is verboden in deze periode de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben:

a) Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;

b) Bordelen;

c) Bars;

d) Restaurants, behoudens de uitzonderingen in de leden 2, 3 en 4;

2. In deze periode is het uitsluitend met inachtneming van de door het ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19-preventieprotocollen, toegestaan om de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben:

a) Alle andere, dan de in het eerste lid genoemde commerciële lokaliteiten: van maandag tot en zondag van 05:00 uur tot 20:00 uur; met uitzondering van donderdag 4 november 2021.

b) Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden, afhalen dan wel leveren van eten:

i. Dagelijks, met uitzondering van donderdag 4 november 2021, uitsluitend ten behoeve van afhalen en drive-thru, van 05:00 tot 20:00 uur;

ii. Bezorging mag dagelijks 24 uur per dag.

iii. Terrassen oftewel outdoor dining, dagelijks van 05:00 tot 20:00 uur.

3. Sport-, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of -gelegenheden, waarbij wordt aanbevolen om deze activiteiten in de openlucht te doen plaatsvinden.

4. Juridische en financiële dienstverleners zoals advocaten, accountants, fiscalisten, juristen, notarissen et cetera wordt dringend geadviseerd om de dienstverlening zoveel mogelijk op afstand uit te voeren (telefonisch, e-mail of videoconferentie).

5. Werkgevers van bedrijven die geopend mogen zijn, dienen een (senior) functionaris aan te wijzen die moet toezien op de naleving van de algemene maatregelen en de Covid-19-preventieprotocollen op de werkvloer.

Maatregel 6 - Toegestane grenspassages

1. 1. De grenzen zijn in de deze periode geopend voor personenverkeer, mits:

1.1. Volledig gevaccineerden hebben geen toestemming nodig om te mogen reizen naar Suriname en zijn niet gehouden aan de quarantaineplicht (zie lid 5). De vliegmaatschappijen hebben op volledig gevaccineerden geen restricties, maar wel een controle- en handhavingsplicht.

De volgende documenten zijn vereist:

- Bewijs van volledige vaccinatie

- Een negatief Sars-CoV-2-antigeentestresultaat niet ouder dan 24 uur vóór vertrek van de vlucht naar Suriname. Het resultaat moet afkomstig zijn van een officiële testinstantie;

- Geldige reisdocumenten

1.2. Reizen van volledig gevaccineerde personen uit Suriname (outbound). De vliegmaatschappijen en doelgroep zijn gehouden aan regels van het land waar naartoe wordt gereisd.

2. Niet - of niet volledig gevaccineerde personen zijn gehouden aan quarantaineplicht conform de geldende voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid en toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (zie lid 6)

2.1. Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is;

2.2. Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.

3. Met inachtneming van het gestelde in lid 1, worden in deze periode uitsluitend de navolgende vluchten toegestaan in het Surinaams luchtruim:

3.1. Nederland, Caribisch Gebied, Guyana, Frans-Guyana, Panama, Trinidad en Tobago, Brazilië en de Verenigde Staten van Amerika: outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer;

3.2. Cuba en de Dominicaanse Republiek: uitsluitend inbound en outbound cargoverkeer en outbound personenverkeer;

3.3. Haïti: geen personenverkeer toegestaan.

4. Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in deze periode het goederen- en essentieel personenverkeer te water toegestaan zijn.

5. Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het Sars-CoV-2 zullen in deze periode in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij: Zie lid 1.

5.1. Voor in- en outbound personenverkeer: aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen Covid-19;

5.2. Voor inbound personenverkeer: in het bezit zijn van een negatief Sars-CoV-2-antigeentestresultaat niet ouder dan 24 uur vóór vertrek van de vlucht naar Suriname;

5.3. Voor inbound personenverkeer: de reiziger wordt geadviseerd om zeven dagen na aankomst in zelf- of thuisquarantaine te gaan.

6. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen Sars-CoV-2 zullen in deze periode in staat worden gesteld om uitsluitend voor essentiële doeleinden of repatriatiedoeleinden vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij:

6.1. In het bezit zijn van een negatief Sars-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur vóór vertrek van de vlucht naar Suriname;

6.2. Na aankomst, zeven dagen in verplichte hotelquarantaine (onder bewaking) gaan.

7. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen Sars-CoV-2 zullen in deze periode in staat worden gesteld om vanuit het Suriname naar het buitenland (outbound) af te reizen, mits zij reizen naar hun geboorteland of woonplaats of een land waarvan zij de nationaliteit hebben.

8. De Surinaamse autoriteiten kunnen voor essentiële reizen en/of personen uit essentiële beroepsgroepen (expats, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel) vrijstelling verlenen van de vereisten in de leden 4, 5 en 6 gesteld.

9. Onder volledig gevaccinneerd wordt mede verstaan personen die vanaf veertien dagen tot drie maanden geleden positief zijn getest op Sars-CoV-2, mits zij:

- ten minste drie dagen vrij van klachten zijn;

- van hun positieve test en het drie dagen vrij zijn van klachten een verklaring van een infectioloog of een internist kunnen overleggen met vermelding van de relevante resultaten (positief Sars-CoV-2 RT-PCR-testresultaat met vermelding van de CT-waarde);

- een negatief Sars-CoV-2-antigeentestresultaat niet ouder dan 24 uur vóór vertrek van de vlucht naar Suriname kunnen overleggen

Maatregel 7 - Onderwijs

1. Het gewoon lageronderwijs (GLO) is met ingang van maandag 11 oktober 2021 geopend, met inachtneming van de door het ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19-preventieprotocollen, voorbereid en geautoriseerd door het Outbreak Managementteam én met inachtneming van de voorschriften in bijlage A.

2. Het middelbaar onderwijs zal met ingang van maandag 25 oktober 2021 worden geopend, met inachtneming van de door het ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19-preventieprotocollen, voorbereid en geautoriseerd door het Outbreak Managementteam én met inachtneming van de voorschriften in bijlage A.

3. De onderwijzers en overige medewerkers op scholen worden dringend geadviseerd om zich te laten vaccineren, zodat het percentage van gevaccineerde medewerkers (onderwijzers, schoonmaak-, administratief-, kantine- en overig personeel) boven de 70 procent uitkomt.

Maatregel 8 - Beperkingen voor personen in isolatie of quarantaine

1. Personen jegens wie een maatregel van quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of opgelegd, zijn verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

2. De regering doet een ernstig beroep op de gemeenschap om zich strikt te houden aan de bovenstaande maatregelen met het oog op maximale bescherming te bieden aan u en uw familie en anderen met wie u in contact mocht treden.

3. De maatregelen bieden meer ruimte aan de gemeenschap om zich op de openbare weg te begeven, maar op u wordt een beroep gedaan om zich alleen op straat te begeven indien dat dringend noodzakelijk is.

4. De regering zal de ontwikkelingen voor wat betreft de zorg en besmettingen nauwkeurig blijven monitoren en op basis daarvan, indien nodig, de eerdergenoemde maatregelen aanpassen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina