Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Overleg met inheemsen

COMMENTAAR: Overleg met inheemsen

11/08/2021 12:00

COMMENTAAR: Overleg met inheemsen

 

DE WEG VAN van Kabalebo naar de Lucierivier, bekend als de Amatopoweg was geruime tijd vrijwel onbegaanbaar. Deze weg is opengestoten om naar verluidt jagers te faciliteren. Dorpshoofden hebben eerder al onder vorige regeringen - de aandacht gevraagd van de autoriteiten om maatregelen voor bescherming van plekken die behoren tot woon- en leefgebied van inheemsen en gebruikt worden voor de jacht op wild. Omdat de autoriteiten geen gehoor gaven aan de herhaalde oproep had granman Asongo Alalaparoe van de Trio-inheemsen jagers de toegang tot het woongebied ontzegd. Te Dalbana heeft hij bomen laten omhakken om daarmee de toegang te barricaderen.

De verontwaardiging van gezagsdragers bereikt terecht een kookpunt omdat op geen enkele wijze zij geconsulteerd worden over gebruik en herstel van plekken in het binnenland, die voor hen belangrijk zijn. Dat er geheimzinnige operaties plaatsvinden dwingt tot grote alertheid. De training van Amazone Conservation Team Suriname voor capaciteitsversterking van de inheemsen, om zelf hun ontwikkelingsdoelen te kunnen bepalen en bepleiten, wat in overeenstemming staat tot de volledige erkenning van hun grondenrechten, is nuttig. Maar naar het schijnt wordt het versterken van de bewustwording van de inheemsen ondergeschikt gemaakt door van regeringszijde heimelijk ogenschijnlijk derden te faciliteren.

Hoe langer hoe meer begint het wantrouwen, ook tegen deze regering, toe te nemen. Aan de ene kant worden aan de inheemsen waarborgen toegezegd over de grondenrechten, terwijl tegelijkertijd bewegingen waarneembaar zijn die wijzen op het vertrappen van de toezeggingen. De reden waarom geen overleg wordt gepleegd met de gezagdragers is niet duidelijk. Dat wekt wantrouwen en versterkt het gevoel van bezorgdheid.

De overheid moet ophouden zelf activiteiten te ontplooien in inheemse gebieden of aan particulieren daarvoor toestemming te geven zonder overleg met de direct betrokkenen, de dorpelingen dus. Het is onbegrijpelijk dat er al jaren wordt gesproken over een grondrechten vraagstuk zonder dat er iets wezenlijks gebeurt. Vaak schermt de overheid met een wet om dit vraagstuk te regelen. Het concept ligt al bij De Nationale Assemblee, maar waarom hieraan geen prioriteit wordt gegeven is een raadsel.

In afwachting van de behandeling door het parlement kan de regering alvast stoppen met toestemming te blijven geven voor commerciële activiteiten in inheemse gebieden, waar in elk geval ondernemers dik aan verdienen. Het spreekt bijna vanzelf dat ondernemers er alles aan zullen doen dat hun zaken in orde gemaakt worden, voordat de wet goedgekeurd en afgekondigd wordt en zij achter het net vissen.

Als de regering laks blijft moet het niet verbazen dat burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals het afsluiten van wegen, in hevigheid zal toenemen. Regering, stop met onze inheemse en marron landgenoten als tweedrangs burgers te behandelen en geef de mensen de grani die zij verdienen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina