Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • De onvergeeflijke, meest fatale 'autogoal' aller tijden of niet?

De onvergeeflijke, meest fatale 'autogoal' aller tijden of niet?

02/08/2021 22:22

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

INGEZONDEN - De verrichtingen van Dean Gorré hebben velen op de voet gevolgd. Hoewel de meningen verdeeld zijn, is het voor velen duidelijk dat hij het niet onverdienstelijk gedaan heeft. Zeker nadat wij als landenteam hebben bewezen met deze coach in de spits - om het bij voetbaltermen te houden - een basis gelegd te hebben voor het voortgaan en voor het veranderen van onze voetbalprestaties in positieve zin.

Het is geenszins de bedoeling voor wie dan ook een pleitbezorger te zijn, omdat wij allen in het leven in het algemeen en zeker in het beoefenen van de sport hier en daar steken laten vallen en niemand daarvan is gevrijwaard; niet mijnpersoon, niet uw persoon en ook niet Dean Gorré. Waar wij ons op willen concentreren is dat, ondanks er mogelijk, zelfs zeer waarschijnlijk fouten zijn gemaakt, wij ervan zijn overtuigd dat van het bereikte niveau dat is tentoongesteld door onze voetballers onder leiding van Dean Gorré tijdens het net afgelopen Gold Cup-toernooi nog nooit eerder in onze voetbalhistorie sprake van is geweest en dat wij met dit gegeven een goede voetbaltoekomst kunnen tegemoetgaan indien wij dat niet verpesten. LET OP: Indien wij dat niet verpesten.

Gorré heeft zich onvermoeibaar goed van zijn taak gekweten om onder anderen de Nederlanders van Surinaamse origine voor ons team, voor ons land, ja voor ons allen, in het belang van de sport, binnen te halen. Staan wij er wel bij stil hoeveel arbeid vóór, tijdens en na het gehouden toernooi is gaan zitten? Spelers moesten worden geïdentificeerd en geselecteerd, de administratieve voorbereidingen moesten worden getroffen, het bij elkaar komen van het team voor onder meer trainingen, motivatiesessies et cetera moest worden georganiseerd. Kortom, er is werk verzet waar wij trots op mogen zijn.

Het is alom bekend dat het om spelers gaat die, vanwege allerhande omstandigheden, graag voor Suriname uitkomen, omdat zij ruimschoots de gelegenheid krijgen hun (voetbal)kunnen te tonen. Hoewel zij dat op hun eigen manier doen, zijn het stuk voor stuk spelers die willen presteren. Aan het samen spelen, het samen optrekken, het samen leren afstevenen op één doel moest en moet nog steeds hard worden gewerkt. Het proces van het selecteren van spelers om ons op de kaart te plaatsen en ook daar te houden, was vóór het ontslag van Gorré, zoals dat ons duidelijk is geworden, nog steeds gaande en het werd steeds beter. Is er nu aan dat proces een einde gekomen?

Volgens Dayasankar Mathoera, ondervoorzitter van de SVB, is er geen sprake van het stopzetten daarvan. Wij hopen van ganser harte dat het in de praktijk lukt om hiermee verder te gaan. Wij moeten er wel op bedacht zijn dat er een motor voor nodig is - zoals wij dat de afgelopen maanden hebben gehad - die zich sterk maakt voor het constant en actief in de gaten houden van het proces. Wij zullen anders met lede ogen moeten aanzien dat het (weer) verkeerd afloopt. De dynamiek die aan de dag is gelegd in de periode van de net ontslagen coach-trainer is ongekend, althans dat was daarvoor in veel mindere mate aanwezig. Zal het ons lukken, met de ontstane situatie, het proces ongestoord voort te zetten? Wij vervallen hopelijk niet weer in diezelfde situatie als van daarvoor.

Wij moeten ons in dit kader wel haasten om aan te geven dat het zeer wenselijk is ook spelers die hier zijn geboren en getogen te selecteren, maar de eerlijkheid gebiedt ons te erkennen dat er op dat gebied nog veel werk is te verzetten. Laten wij ervan uitgaan dat de bijdrage van de Nederlanders van Surinaamse origine een inspirerend effect zal hebben naar bedoelde spelers toe, waardoor ook zij in de gelegenheid worden gesteld hun land, ons land op een waardige wijze uit te dragen. Want aan het talent waarover zij beschikken valt niet te twijfelen. Zie de prestaties van Dimitri Apai in de wedstrijd tegen Guadeloupe; dat was onmiskenbaar een geweldige prestatie. De extra boost komt dus zeer goed van pas.

Technische Staf

Hoewel wij er lang nog niet zijn - dat beseffen wij ten volle - brengt het besluit om Gorré te bedanken ons mogelijk terug naar af; "Puru Bruku, Weri Bruku". Willen wij dat als Surinamers? Het moet voor het voetbalminnend publiek duidelijk zijn dat wij, met de inspanningen van Dean Gorré en de onvermoeibare en gemotiveerde spelers die hun schouders onder het zware werk hebben gezet gedurende enkele maanden (let wel: slechts enkele maanden), alsook de ondersteuning van zij die achter de schermen hebben gearbeid en uiteraard de bijdrage van de supporters die zich van hun beste kant hebben laten zien, in elk geval kunnen concluderen dat er met de laatste ontwikkeling een goede basis is gelegd om in deze fase minimaal in de regio een rol van betekenis te gaan vervullen in de komende tijden.

De meeste Surinamers zijn actief dan wel passief betrokken geweest bij de verrichtingen van ons elftal zowel tijdens de voorronde WK 2022/Qatar als tijdens de Gold Cup. Dat wij niet altijd gelukkig waren met de prestaties - overigens zeer begrijpelijk - is buiten kijf. Het team heeft hier en daar enkele steken laten vallen, maar dat komt in de beste, veel grotere teams in de wereld voor; groei en ontwikkeling bereikt men immers door "vallen en opstaan". Hoe het ook zij, het mag niemand ontgaan zijn dat de groei tijdens het genoemde toernooi zich duidelijk heeft geëtaleerd; onze jongens raakten steeds beter op elkaar ingespeeld. De weg naar een solide basis voor ons elftal is met de Gold Cup niet alleen aangelegd maar zeer zeker ook geplaveid.

Wij vragen ons daarom in gemoede af of wij vanuit die betrokkenheid, de ingenomenheid en het meeleven met alles wat met Surinaams voetbal heeft te maken, niet het recht hebben de exacte reden(en), de ware toedracht welteverstaan te vernemen waarom dit besluit is genomen en waarom het Surinaamse voetbal wederom - voor de zoveelste keer - in een twijfelachtige situatie wordt gemanoeuvreerd.

Wij stellen de reactie van de SVB bij monde van de ondervoorzitter Dayasankar Mathoera op prijs en respecteren dat ook, maar zijn niet voor de volle 100 procent content met de antwoorden. SVB, moverende redenen als verklaring, is bij lange na niet voldoende. Nog minder het argument dat er voorlopig niet wordt gevoetbald en dat het veel geld kost om Gorré aan te houden. SVB, Suriname speelt nou eenmaal niet constant. Betekent dat, dat wij na elk toernooi een trainer zullen moeten ontslaan, omdat er niet wordt gevoetbald? Betekent dat, dat wij op momenten van "rust" een coach-trainer zullen moeten ontberen? Dat lijkt ons onbegonnen werk.

Dat het ons geld kost is zo klaar als een klontje. Voetballen op dat niveau kost geld, dat weten wij allemaal. Waarom zouden wij er dan mee moeten beginnen, terwijl eenieder dat bliksemsgoed weet. Is het misschien een eenvoudige taak om weer zo iemand te vinden die "om niet" zijn krachten zal geven aan het team?

Natio

Een andere verklaring van de SVB-ondervoorzitter is dat spelers hebben aangegeven niet met Gorré te willen werken … Come on!! Dat noemen wij "suku elen bonyo na ini okro brafu", simpel om er gemakkelijk vanaf te komen. Wij vragen daarom aan de SVB om met gedegen antwoorden op de proppen te komen, fu unu kan kraka Natio baka leki wan (1) Srananman.

Wi e kraka Natio baka ai ....... dat zullen wij als echte Surinamers altijd doen, maar laat eenieder daarachter staan zonder dat wie dan ook een scheve schaats rijdt; vervult u tenminste uw plicht en informeert u het voetbalminnend publiek op een correcte manier. Misschien is er een plausibele verklaring, maar dat hebben wij nog niet gehoord.

Begrijpen zij die richting geven aan het voetbalgebeuren in Suriname niet dat duidelijkheid brengen op zijn minst zou getuigen van verantwoord handelen? Begrijpt men niet dat door dit handelen de support een grote klap te incasseren kan krijgen en dat de zo broodnodige motivatie bij eenieder wordt kapotgeslagen? Begrijpt men niet dat er door het op deze manier handelen eenieder - zeker de spelers en welke technische leiding dan ook - gedemotiveerd kan raken en wij voor wat ons voetbal betreft weer twintig jaar worden teruggeworpen. Als dat zo mag blijken te zijn, hebben wij er zelf voor gezorgd.

Wij hebben ons dat dan zelf op de hals gehaald. Niet afkomstig van een tegenstander, maar vanuit onze eigen gelederen, onze eigen overkoepelende voetbalorganisatie. Zal dit besluit de Surinaamse voetbalgeschiedenis ingaan als "de meest gevaarlijke, onvergeeflijke en fatale autogoal aller tijden". We hope not!!

Andy Rusland

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina