Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Open brief aan minister Volksgezondheid

INGEZONDEN: Open brief aan minister Volksgezondheid

16/02/2021 13:31

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Geachte minister, met zeer grote verbazing en verontrusting hebben de Stichting Alternatieve Geneeskunde Grantangi Kondre Mama (SAGK) en haar leden via de media kennisgenomen van uw vijandig beleid en laatdunkende uitlatingen richting de Surinaamse natuur en traditionele geneeskunde, die volgens de WHO-erkenning vallen onder de algemene noemer van complementaire en alternatieve geneeskunde.

Deze open brief volgt op een daartoe unaniem genomen besluit op een gehouden spoedbijeenkomst met vertegenwoordigers uit de Surinaamse natuur en traditionele geneeskunde, op zaterdag 13 februari 2021. De spoedbijeenkomst is gehouden naar aanleiding van uw mediaberichten van eveneens zaterdag 13 februari 2021 met als koppen 'Ramadhin roept wonderdoktoren en dresiman op' en 'Dc Hunswijk ontruimt 'dokter' May met osodresi tegen corona'.

Minister, alhoewel het artikel 'Dc Hunswijk ontruimt 'dokter' May met osodresi tegen corona' aangeeft dat volgens u de huidige regering openstaat voor traditionele genezing, wordt die bewering niet ondersteund door het door u gevoerde repressief en vijandig beleid naar beoefenaren van de Surinaamse natuur en traditionele geneeskunde.

Het betitelen van de beoefenaren van de Surinaamse natuur en traditionele geneeskunde als 'wonderdoktoren' wekt bij het SAGK en haar leden de indruk dat u onvoldoende bent meegegaan met de internationale ontwikkelingen op het gebied van de natuur en traditionele geneeskunde. Op internationaal (VN) en regionaal (OAS) niveau, is met de erkenning van de inheemse en traditionele culturen en hun inherente kennis en erfgoed reeds decennialang afgerekend met door u gehanteerde minachtende koloniale betiteling van 'wonderdokter'.

Voorts staat de door u gevolgde werkwijze richting de Surinaamse natuur en traditionele geneeskunde op zeer gespannen voet met artikel 47 van de Grondwet, waarin u in de hoedanigheid van minister, zijnde een instituut van de staat, als sociale ordeningstaak heeft om de culturele erfenis van Suriname te bewaren en beschermen en het behoud daarvan te stimuleren. Deze staatstaak vloeit ook voort uit de ter zake relevante internationale instrumenten van onder andere de OAS, WHO, Unesco en WTO waaraan Suriname zich heeft gecommitteerd.

De Surinaamse natuur en traditionele geneeskunde behoort tot het immaterieel erfgoed van de inheemse en traditionele gemeenschappen en is van veel oudere datum dan de zogenaamde 'Westerse geneeskunde' welke middels koloniale wetgeving in Suriname is geïntroduceerd. Met uitzondering van de Grondwet en de relevante internationale instrumenten, die de staat opdragen dit erfgoed te beschermen, bestaat er in Suriname geen gezondheidsrechtelijke regelgeving op de complementaire en alternatieve geneeskunde in het algemeen en ook niet op de Surinaamse natuur en traditionele geneeskunde in het bijzonder.

Bewust van deze juridische situatie, baart uw oproep, onder bedreiging van hardhandige aanpak, aan beoefenaren van de natuur en traditionele geneeskunde om zich te houden aan wet en recht in Suriname het SAGK en haar leden enorme zorgen. Met uw insinuaties over bijvoorbeeld complottheorieën, criminaliseert u op een onrechtmatige wijze de Surinaamse beoefenaren van de natuur en traditionele geneeskunde. Daarbij veronacht- zaamt u de rechten die beoefenaren van de natuur en traditionele geneeskunde ontlenen aan hun natuur- en traditionele kennis als immaterieel cultureel erfgoed. Eveneens veronachtzaamt u het recht van individuen om toegang te hebben tot Surinaamse natuur en traditionele geneesmiddelen.

De WTO erkent dat de productie van natuur en traditionele geneesmiddelen plaatsvindt op basis van specifieke natuur en traditionele kennis. Uw oproep, onder bedreiging van harde sancties, aan de beoefenaren van de natuur en traditionele geneeskunde om hun geneesmiddelen te registreren bij de Registratiecommissie gaat voorbij aan de expliciete WTO-waarschuwing dat niet geëist dient te worden van bezitters van traditionele kennis dat zij hun kennis registreren bij regelgevende instanties als voorwaarde om hun traditionele geneesmiddelen in de handel te brengen. De WTO uit betreffende waarschuwing, omdat de huidige IP-regimes niet zijn ontworpen om traditionele kennis te beschermen. De conventionele patentwetten zijn onvoldoende om traditionele kennis en biodiversiteit te beschermen. De beperkte bescherming is gelegen in het feit dat veel traditionele geneesmiddelen al generaties lang worden gebruikt, in lokale gemeenschappen worden verspreid en in openbare bronnen worden gedocumenteerd. Daardoor komen deze geneesmiddelen mogelijk niet in aanmerking voor octrooibescherming.

Voorts is de Registratiecommissie een instituut dat bij Gouvernementsbesluit van 1973 is opgericht, gericht op de beoordeling van verpakte (Westerse) farmaceutische geneesmiddelen alvorens die vergund worden op de Surinaamse markt verhandeld te worden. De Registratiecommissie waarnaar u verwijst mist de wettelijke grondslag om rechtsgeldig Surinaamse natuur en traditionele geneesmiddelen te beoordelen ter verstrekking van een vergunning. Daarenboven is de Registratiecommissie niet geoutilleerd om de Surinaamse natuur en traditionele geneesmiddelen te analyseren, die volgens de algemene WHO-definitie een complexe som zijn van kennis, vaardigheden en praktijken die zijn gebaseerd op de theorieën, overtuigingen en ervaringen die inheems zijn in verschillende culturen, al dan niet verklaarbaar, en die worden gebruikt bij het in stand houden van de gezondheid en bij de preventie, diagnose, verbetering of behandeling van lichamelijke en geestelijke ziekte.

In het kader van naleving van wet en recht wijst het SAGK u erop dat in de Surinaamse geschiedenis beoefenaren van de natuur en traditionele geneeskunst nooit eerder onderworpen zijn geweest aan de regelgeving gericht op de Westerse geneeskunst. Echter, indien de Registratiecommissie van uw ministerie aantoonbaar over de wettelijke grondslag beschikt ter beoordeling en vergunning van natuur en traditionele geneesmiddelen en ook over de noodzakelijke IP-regimes beschikt die een volwaardige bescherming bieden aan de beoefenaren van de natuur en traditionele geneeswijze hun natuur en traditionele kennis, ontvangen het SAGK en haar leden die bevestiging graag van uw ministerie op schrift met kopieën van de wettelijke grondslag en betreffende IP-wetgeving. Op basis van die harde garantie zullen waar mogelijk de gevraagde registraties plaatsvinden, in de wetenschap dat bij eventuele misstanden als gevolg van een registratie geëigende gerechtelijke maatregelen genomen kunnen worden door de benadeelden. Tot dan vragen het SAGK en haar leden u beleeft om de agressieve bejegening van beoefenaren van de natuur en traditionele geneeskunst op te schorten, ter voorkoming dat er op onrechtmatige wijze getornd wordt aan hun rechtsposities.

In februari 2020 heeft de SAGK een door haar opgemaakt concept initiatiefkaderwet betreffende de erkenning en regulering van complementaire en alternatieve geneeskunde aan uw ministerie en De Nationale Assemblee aangeboden voor behandeling. Bij onze kennismakingsontmoeting op 3 september 2020 zijn er in het kader van de concept initiatiefkaderwet werkafspraken met u gemaakt om het proces van erkenning en integreren van de complementaire en alternatieve geneeskunde in de nationale gezondheidszorg voort te zetten op een wijze waarbij de internationaal erkende rechten en belangen van met name de natuur en traditionele geneeswijzen gewaarborgd zijn. Echter hebben wij tot op heden geen uitnodiging van uw ministerie ontvangen voor de door u aangekondigde vervolg werkbijeenkomsten.

Nog steeds hoopvol, biedt het SAGK wederom aan om in belang van een ordelijke en rechtmatige aanpak, conform de beginselen van behoorlijk bestuur en in overeenstemming met wet en recht samen met uw ministerie en alle andere relevante actoren te werken aan het proces van het verbreden van de visie op een verbeterde gezondheid en patiëntautonomie, middels het benutten van de potentiële bijdrage van de complementaire en alternatieve geneeskunde aan gezondheid, welzijn en mensgerichte gezondheidszorg en om het veilige en effectieve gebruik van complementaire en alternatieve geneeskunde te bevorderen door middel van regulering van producten, praktijken en beoefenaars. Hierbij kan naast de concept initiatiefkaderwet van het SAGK gebruik gemaakt worden van de WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023.

Hoogachtend,

Voorzitter SAGK

Mevrouw Claudetta Toney

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina