Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • SER adviseert verhoging watertarief aan te houden

SER adviseert verhoging watertarief aan te houden

17/11/2020 10:01 - Ivan Cairo

Klanten staan geduldig in de rij om hun waterrekening te betalen bij het SWM-kantoor op Poelepantje. De SER heeft de regering geadviseerd de voorgenomen verhoging van de watertarieven aan te houden.

Klanten staan geduldig in de rij om hun waterrekening te betalen bij het SWM-kantoor op Poelepantje. De SER heeft de regering geadviseerd de voorgenomen verhoging van de watertarieven aan te houden.  

PARAMARIBO - De Sociaal Economische Raad (SER) adviseert de regering de subsidie op stroom en water niet tegelijkertijd af te schaffen. Aangeraden wordt de tarieven voor drinkwater aan te houden omdat de dubbelslag te hard bij de samenleving zal aankomen. Afschaffen van de stroomsubsidie geniet meer prioriteit vindt de SER in haar advies aan de regering.

Vorige maand stuurde de regering haar plan met herstelmaatregelen voor advies naar de raad. Ze zegt te staan achter het principe om te komen tot een juiste vaststelling van de efficiënte kosten en om die als basis te laten dienen voor het te hanteren tarief voor stroomlevering. Echter, bij de vaststelling moet worden uitgegaan van een efficiënte bedrijfsvoering van de EBS en dat inefficiënties niet meegenomen moeten worden. "Een goede doorlichting van de EBS is gewenst", aldus de SER.

Het orgaan merkt op dat vanaf 2014 de SWM geen subsidie krijgt van de overheid. Wel heeft de regering leningen afgesloten ten behoeve van kapitaalsinvestering in het waterproductiebedrijf. Ook wordt opgemerkt in hoeverre de SWM loonbelasting en pensioenpremies van medewerkers afdraagt. Daarom kan in het geval van de SWM volgens de SER niet gesproken worden over afbouw van subsidie in de ware zin des woord. "Wel is het zaak dat de SWM gezond wordt gemaakt."

Verder wordt gesteld dat bij de invoering van de beoogde nieuwe tariefstructuur de SWM minimaal kostendekkend zal moeten opereren met inachtneming van de uitvoering van voorgestelde investeringen. De SER is de mening toegedaan dat gelijktijdig invoeren van de voorgestelde tariefsaanpassingen bij EBS en SWM een te zware belasting zal vormen voor het budget van de burger.

Tariefsaanpassing bij de EBS vindt ze urgenter wat daarom prioriteit dient te genieten. "De SER beveelt daarom aan te wachten met het doorvoeren van de voorgestelde tariefsaanpassing bij SWM". Wel wordt onderkend dat een verhoging van de tarieven noodzakelijk is voor de continuïteit van het nutsbedrijf. Een eventuele tariefsaanpassing zou vooralsnog bescheiden moeten zijn.

De raad vindt zich ook terug in het voornemen van de regering om via een korting op het tarief ondersteuning te geven aan sociaal zwakkeren in de samenleving. De regering overweegt de "korting" slechts te geven aan huishoudens met een 1-fase-aansluiting. Echter, de SER geeft er voorkeur aan dat naast de fase-aansluiting het verbruik als criterium zou worden gebruikt om in aanmerking te komen voor de korting om zodoende zuinig verbruik te stimuleren.

Verder wordt opgemerkt dat invoering van de nieuwe tariefstructuur bij de EBS wel direct zal leiden tot een forse toename van de uitgaven van huishoudens en bedrijven. "Een meer geleidelijke kostenverzwaring is aan te bevelen". Een ander voorstel is dat de overheid vooraf het totaal subsidiebedrag vaststelt en dat dan de korting per huishouding wordt bepaald. De regering wordt daarom geadviseerd dat bij het afbouwen van de stroomsubsidie ervoor te zorgen dat de impact van de maatregelen niet contraproductief wordt voor het bedrijfsleven.

Ook wordt nadrukkelijk geadviseerd dat de regering de kostprijsvorming evalueert en alle noodzakelijke maatregelen treft om zodoende de kostprijs te verlagen. De SER haalt in haar advies aan dat de gepresenteerde cijfers van zowel EBS als SWM niet of onvoldoende zijn onderbouwd en moet de invloed die de te treffen maatregelen zullen hebben op de burger, het bedrijfsleven en hun eigen bedrijfsvoering vooraf worden onderzocht en uitgewerkt.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina