Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Regeringsbeleid blijft onsamenhangend'

'Regeringsbeleid blijft onsamenhangend'

19/05/2020 02:46 - Ivan Cairo

'Regeringsbeleid blijft onsamenhangend'

 

PARAMARIBO - Het beleid dat de regering in de periode 2017-2019 heeft gevoerd was opnieuw onsamenhangend. Dat concludeert Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI) in zijn tweede beleidsmonitoringrapport. Het eerste rapport verscheen in juni 2017. “Ook bij dit tweede rapport zien we veelal losse projectjes en kleine los van elkaar staande acties, zonder dat er duidelijke prioriteiten zijn gesteld, of een logische opbouw van acties is te onderscheiden.”

Er is volgens de organisatie nauwelijks sprake van een strategische benadering van beleid. Binnen bepaalde beleidsgebieden wordt veel nadruk gelegd op één type van actie, bijvoorbeeld wetgeving bij arbeid of bewustwording bij gender. Er zijn ook trainingen en workshops die niet passen binnen een overkoepelend raamwerk voor een bepaald beleidsthema.

Heel opvallend is, aldus het rapport, hoe weinig onderzoek en evaluatie er wordt gedaan en of gepubliceerd. Alleen bij milieu wordt daar nog flink in geïnvesteerd. Herhaald wordt dat een strategische benadering van elk beleidsterrein zou betekenen dat er binnen dat beleidsterrein een goede verhouding moet zijn tussen de diverse strategieën.

"Veel kleine, losse acties binnen een beleidsgebied kunnen een vertekend beeld opleveren van de ware aard, grootte en het belang van de interventies. De werkelijke impact op de kwaliteit van leven van rechthebbenden blijft daardoor onzichtbaar", concludeert BINI, dat verder aangeeft dat er zonder systematische monitoring en evaluatie geen rekenschap mogelijk is.

Een enorm obstakel voor het objectief kunnen monitoren van beleidsuitvoering is het gebrek aan systematische rapportage van acties. Er zijn enkele uitzonderingen hierop, zoals het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos) en het Bureau Genderaangelegenheden.

Door het uitblijven van activiteiten-, project- en programmarapportages en doordat het niet mogelijk is om bestedingen direct toe te schrijven aan acties kan er ook geen evaluatie plaatsvinden over de efficiëntie en effectiviteit van bestedingen, of de investeringen in bijvoorbeeld specifieke doelgroepen.

"Het monitoren van beleid hoort niet alleen een verslag op te leveren over wat er is gedaan, maar zou ook een beeld moeten geven van hoe acties zijn uitgevoerd, wat ze hebben gekost en wat ze hebben opgeleverd. Die informatie is helaas niet voorhanden", constateert de organisatie.

Reeds in het vorige rapport werd aangegeven dat er geen eenduidige lijn te trekken is tussen beleidsvoornemens en de jaarbegrotingen van de ministeries en de acties die zijn uitgevoerd. Er zijn ook onvoldoende goede, volledige en betrouwbare rapportages ter beschikking over de inzet van middelen. Bij evaluatie hoort ook de vraag naar de rechtmatigheid en de doelmatige inzet van middelen en capaciteit - vragen die ook nu niet beantwoord kunnen worden.

"Regeringen die geen boekhouding bijhouden en publiceren maken zichzelf niet alleen kwetsbaar voor verdachtmakingen over corruptie en onrechtmatig handelen, maar zijn hoe dan ook op zijn minst medeplichtig aan het creëren van de omstandigheden waarin corruptie welig kan tieren. In het ergste geval is de weigering om enige vorm van rekenschap af te leggen - en dat is minstens rekenschap middels openbaren van de boekhouding - een teken van het moedwillig faciliteren van corruptie", luidt de harde conclusie van BINI.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina