Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • AANGEBODEN: VES ondersteunt protestactie

AANGEBODEN: VES ondersteunt protestactie

14/02/2020 15:53

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft de afgelopen jaren op diverse manieren in uiteenlopende bewoordingen via zowat alle mogelijke media de beleidsmakkers kenbaar gemaakt dat het financieel-economisch beleid van de Regering funest is voor de economie en vooral voor de bevolking van Suriname. Daarenboven hebben wij op diverse momenten zowel aan Regering als aan DNA aangeboden om de kennis van onze leden in te zetten om concrete verbeteringen aan te brengen, welke telkenmale hooghartig is afgeslagen.

Het structureel financieel-economisch wanbeleid bereikte deze maand een historisch ongekend dieptepunt met het nieuws over het wegnemen van de vreemdevaluta-spaartegoeden van de burgers die de banken verplicht bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) moesten onderbrengen. Ook op dit gebied heeft de Vereniging sinds juni 2019 dit gevaar publiekelijk gesignaleerd en daar deskundig advies ter beveiliging met concrete maatregelen uitgebracht.

In de afgelopen maanden hebben wij ook tevergeefs gevraagd naar transparantie en publicatie van de omvang en het beheer deze spaartegoeden.De samenleving wordt nog steeds aan het lijntje gehouden over hoe dit kon gebeuren, wie er allemaal weet van hadden en waarom de controlemechanismen niets hebben gedaan om het ontvreemden van burgertegoeden te voorkomen. We concluderen dan ook dat het illegaal opmaken van de kasreserves geen toeval was maar diefstal met voorbedachten rade.

Het is niet de eerste keer in onze korte historie als natie dat de nationale deviezenreserves bij de CBvS worden "weggemaakt". De eerste keer kwam dit aan het licht, direct na de "Revo-periode" (1987) toen onder Governor Goedschalk de reserves weg waren en de tweede keer na de "Bosje-periode" (2000) toen wederom onder Goedschalk de moeizaam weer opgebouwde reserves waren "opgemaakt".

De derde keer ligt ons allen nog vers in het geheugen toen aan de "Bouterse I periode" onder Governor Hoefdraad (in 2015) de nationale reserves weer waren "gebruikt". Dat wij ons nu voor de vierde keer aan dezelfde steen zouden stoten hadden weinigen kunnen voorspellen. De VES heeft wel telkenmale tevergeefs op dit gevaar gewezen. Deze keer is het er echter nog brutaler aan toe gegaan, want deze keer hebben ze niet alleen de eigen reserves opgemaakt maar ook de vreemdevalutareserves van de burgers die ze heimelijk naar zich hadden toegetrokken zijn met voorbedachten rade "besteed".

Het wegnemen van de vreemdevaluta-spaargelden van de burgers zonder toestemming van de eigenaren blijft diefstal, zelfs als de Regering belooft het in drie jaar terug te betalen. Door deze criminele daad hebben de beleidsmakers niet alleen het vertrouwen in onze moederbank maar ook in alle direct betrokken staatsorganen verspeeld.

De VES eist nog steeds volledige openheid van zaken, o.a. waar de valuta naar toe is gegaan, wie er allemaal direct en indirect bij betrokken waren en welke effectieve maatregelen zijn getroffen ter correctie van de misstanden en vooral ter voorkoming van herhaling. Dit hebben wij reeds in woord en geschrift uitputtend gedaan. De beleidsmakers volharden hooghartig en de samenleving wordt stelselmatig in een nieuwe crisis gemanoeuvreerd.

Van diverse kanten, zowel leden als niet-leden, ondernemers en invloedrijke burgers is het bestuur benaderd om de protestactie van gebelgde burgers van a.s. maandag 17 februari 2020 te ondersteunen. Hieruit constateren we een groeiend bewustzijn dat tegen dit funest beleid krachtiger geprotesteerd moet worden. Indien onze bijdragen in woord en geschrift als Vereniging niet effectief blijken dan moeten we conform de Statuten ook "andere wettige en geoorloofde middelen" inzetten.

De Vereniging van Economisten weigert van Crisis naar Crisis te worden geregeerd, dat heeft ons volk niet verdiend. Wij verfoeien het gevoerde beleid dat ons land en onze burgers reeds aantoonbaar heeft verarmd en in de nabije toekomst nog verder zal verarmen. De inbraak in de valutareserves bij de CBvS is echt de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Op basis hiervan ondersteunt de VES het voorgenomen burgerprotest van a.s. maandag.

Persdienst VES

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina