Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • AANGEBODEN: Verklaring SPA over 8 december 2019

AANGEBODEN: Verklaring SPA over 8 Decembervonnis

06/12/2019 18:45

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Met de recente veroordeling van de verantwoordelijken van de 8 Decembermoorden van 1982 op 29 november, is een mijlpaal bereikt in het rechtsproces dat bijkans twaalf jaar heeft geduurd. Het rechtssysteem in Suriname heeft in deze gezegevierd, alsook de rechtsstaat en de democratie als pijlers en indicatoren van onze soevereiniteit en volksvolwassenheid. De 8 Decembermoorden hebben met de Binnenlandse Oorlog en daarmee samenhangende negatieve politiek-maatschappelijke ontwikkelingen van de jaren tachtig in de geschiedenis van Suriname voor grote erupties en verstoring van het maatschappelijk evenwicht gezorgd.

Politiek, moreel-ethisch en emotioneel zijn de gevolgen en impact van de 8 Decembermoorden op het maatschappelijk leven ingrijpend en langdurig geweest. Verdeeldheid van niet alleen de natie maar zelfs in gezinnen en instituten is één van de bijproducten hiervan geweest. De 'zwarte bladzijden' in onze geschiedenis zullen herschreven moeten worden als baken in zee om onze soevereiniteit, waardigheid en zelfstandigheid als land, hoog te houden en deze te blijven waarborgen.

Onze geschiedenis moet herschreven worden. Duidelijk is dat het volk haar geschiedenis moet kennen. Immers, een volk dat haar geschiedenis niet kent of bewust negeert is gedoemd te mislukken in haar groei en ontwikkeling. Recht en waarheid maken vrij. Het gaat om het inhoudelijke van het proces en niets anders.

Voor de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) gaat het niet om personen maar om de principes die het kader moeten zijn van ons samenleven de afspraken en de naleving daarvan in het kader van rechtsstatelijkheid, democratie en mensenrechten. De politieke reacties van de NDP en haar voorzitter die toevallig de zittende president is met een veroordeling betreuren wij als SPA. Het wekt een indruk van een cultuur van straffeloosheid en 'Neks no Fout'. Dit gedrag moet met klem worden afgewezen.

Wij van de SPA bekijken de zaak niet emotioneel, maar vanuit het inhoudelijke en het oogpunt van de aansprakelijkheid waarbij het belang voor de natie en de verwerking door en van de belanghebbenden centraal staat. De NDP heeft van de oorsprong af er een politieke zaak van gemaakt vanwege de machtsbelangen en voordelen die er voor de partij en de persoon van haar voorzitter aan vastzitten.

Gebruikmakend van deze gelegenheid spreken wij onze afkeuring uit over de verklaring van de minister van Buitenlandse Zaken. De moorden van 8 december 1982 zijn een flagrante schending van mensenrechten die verdragsrechtelijk beschouwd kan worden als een internationale aangelegenheid.

Suriname is geen eiland in de wereld en het is ongepast dat het ministerie van Buitenlandse Zaken (de Staat) afvallig is naar zichzelf door aan de wereld te zeggen dat de zaak c.q. de uitspraak in de 8 Decembermoorden een politieke aangelegenheid is. Het is niet gepast in de gedachte van de Trias Politica maar zeker ook niet in de gedachte dat de Staat één is en ondeelbaar.

Ook vanuit het oogpunt van verzet tegen de rechtsgang en het structureel verstek van de dader en zijn politieke aanhang is heel wat op te merken. De SPA vindt het zeer opmerkelijk dat niet direct na de uitspraak en veroordeling de volksvertegenwoordiging bijeengekomen is om de staatsrechtelijke situatie te bespreken en na te gaan wat er staatsrechtelijk moet gebeuren met betrekking tot de positie van de president.

Voor wat de SPA betreft dient de president de verantwoordelijkheid te nemen en te bedanken en indien niet dat dan de formele afzettingsprocedure ingang gezet moet worden. Het niet berusten in de uitspraak zal geen rust brengen voor de veroordeelde. Bovendien door verzet aan te tekenen geeft de veroordeelde president nu aan dat hij de instigator van het vervolgproces is, hetgeen tot nu toe niet het geval was.

Het positieve aspect bij het verzet is dat daarmede de veroordeelde zich onderwerpt aan het rechtssysteem. Het nadeel is zoals eerder gezegd dat hij zichzelf, de nabestaanden en de natie nog langer in dit proces houdt waardoor het inzetten van het pad van natievorming wordt bemoeilijkt. Voor de natie en vooral voor alle betrokkenen is nu rust en verwerking nodig.

De SPA roept de president van de republiek Suriname, in het bijzonder de persoon van de heer Bouterse, op om indachtig zijn inaugurele speech in de DNA, waar hij stelde dat een ieder onder wet en recht valt, te handelen, dit in het belang van de natie. Maar meer nog de rechtsstaat te respecteren en de gevoelens van de nabestaanden. Om zo de veerkracht van de Surinaamse natie en democratie aan de wereld te tonen.

De natie heeft rust nodig en eenwording. Het advies van de SPA aan de president is dat hij terugtreedt en dat er voorzieningen worden getroffen voor zijn vervanging. En, in geval van berusting erkent hij dat de rechtszaak ten einde is gelopen, alsook dat hij zijn excuses aan de nabestaanden uitspreekt, opdat een proces van verzoening en vergeving kan beginnen na het belijden van de zonde.

Hoe lang dat proces zal duren weet alleen de Almachtige. Wij wensen van deze plaats uit alle betrokken partijen, in het bijzonder de familie van de slachtoffers, kracht toe in de verdere verwerking van alle traumatische fysieke en psychische aspecten die rond de 8 Decembermoorden en het strafrechtelijk proces spelen of hebben gespeeld. Recht en waarheid maken vrij.

Surinaamse Partij van de Arbeid

Voorzitter Mr. Drs. G.H.G. Castelen Mpm

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina