Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Als je het land wel kon besturen…

INGEZONDEN: Als je het land wel kon besturen…

09/03/2018 20:31

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van deze schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van deze schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Suriname bevindt zich al enige tijd in een ernstige bestuurscrisis. De huidige president van ons land vond het aanmatigend wat er werd tentoongesteld in DNA. Hij verbleef toen Somohardjo het parlement leidde liever in het binnenland. Uiteindelijk werd hij door deze voorzitter als parlementslid ontslagen (2009). Behalve een bestuurscrisis heerst er evenzo een ernstige economische crisis. Ordeloosheid bijna overal! Het toonaangevend dagblad NRC in Nederland kopt op 23 februari 2018: “Suriname een regering van dieven.” Het lijkt er inderdaad op dat het land onbestuurbaar is geworden. Dat het lid Asiskumar Gajadien de president in het Sranantongo vraagt om zijn positie te heroverwegen, is volkomen juist. Geen enkele rechtgeaarde Surinamer kan hiertegen zijn. Gajadien is een zeer integere parlementariër die weloverwogen zijn woorden kiest.

Het lid Edward Belfort had indertijd eveneens een oproep gedaan aan de president wegens onkunde om consequenties te verbinden aan zijn functioneren. Het valt mij op dat Bouterse geen balans weet te vinden tussen zijn gevoel en verstand. Om het minste of geringste voelt Desiré Delano Bouterse (1945) zich geraakt en verlaat hij het Hoogste College van Staat. Nu is het wel zo dat zich in het verleden in DNA allerlei taferelen hebben afgespeeld. Deze hebben wellicht geleid tot brandstichting waardoor het gebouw van de volksvertegenwoordiging in 1996 geheel in vlammen opging. Het pand van de vroegere Buitensociëteit 'Het Park' dat in 1952 werd gebouwd, is thans het gebouw waar de vergaderingen van het parlement plaatsvinden. Wat in de loop der jaren door bepaalde parlementsleden ten tonele is gevoerd sedert de eerste volksvertegenwoordiging van de Koloniale Staten in 1866, laat ik buiten beschouwing.

Het Instituut van de President

DIT INSTITUUT IS vastgelegd in de Grondwet van Suriname. Voorts is de president gekozen in DNA of de VVV (art. 181 Grondwet). In Suriname is de president regeringsleider en staatshoofd. Echter, het wordt heel moeilijk om met de president van Suriname te communiceren als hij telkens bij het beraadslagen, wegloopt. Dat kan aan de ene kant psychische zwakte en of ondeskundigheid zijn maar tevens een politiek spel om geen openheid van zaken te geven. Dat de coalitie zijn kant kiest, is evident. In ieder geval heeft de huidige voorzitter van DNA, mevrouw Jennifer Geerlings-Simons, geen aanleiding gevonden om de leden die gewoon normale vragen stelden aan de president op enigerlei wijze te corrigeren. Immers, dat is hun democratisch recht zoals wettelijk is bepaald tevens neergelegd in het Reglement van Orde voor DNA. Overigens zou het goed zijn dit reglement door een neerlandicus te laten screenen aangezien er heel wat spel- en taalfouten in voorkomen.

Ik heb de beelden alsmede het commentaar in de media bestudeerd naar aanleiding van de commotie rondom de bevragingen in verband met de Brokopondo-overeenkomst. De regeringsleider is verplicht deze overeenkomst voor te leggen aan het parlement ter goedkeuring, of hij dat nu wel of niet beloofd heeft. Daarbij is de betrokken volksvertegenwoordiger beslist niet te kritisch, fel en of onbeleefd geweest. Bouterse heeft er een gewoonte van gemaakt om uit verwaandheid en of hoogmoed - wellicht voorts onbekwaam en of ongeschikt om zijn functie adequaat uit te voeren - DNA te verlaten na een diepe buiging richting de voorzitter. Dit is al de derde keer dat hij dit tafereel vertoont! Mijns inziens heeft de voorzitter juist gehandeld.

In westerse landen is men veel kritischer tegen het staatshoofd. Dat heeft niks met wel of geen respect hebben, te maken: "Bouterse mist nu competenties - wellicht door zijn zeer lage opleiding - de kwalificaties om zijn functie adequaat uit te voeren; idem dito de goede democratische beleving, om als leider ons land prominent uit te dragen." Dat je een goede spreker bent, die het volk met allerlei populistische praatjes om de tuin leidt, betekent nog niet dat je een goede leider bent: "Kijkt u goed om u heen en vraag dan aan uzelf - of wij met deze figuur - uit de veroorzaakte chaos op bijna elk gebied kunnen geraken." Natuurlijk zijn er Surinamers die van de ontwrichting profiteren, maar een grote massa mensen weet totaal geen raad meer met de situatie. Daarom is het zo belangrijk dat het staatshoofd op transparante wijze verantwoording aflegt en niet wegloopt.

Positieve bejegening

HET POLITIEKE DEBAT dat gevoerd wordt met Bouterse is beslist niet bedoeld om hem negatief te bejegenen. Zelfs al wordt hij verdacht van ernstige misdrijven en is hij veroordeeld. Bouterse is democratisch gekozen dus verplicht om politieke verantwoording af te leggen. Weglopen maakt zijn situatie onhoudbaar, zelfs al heeft de voorzitter van DNA nu besloten om parlementariërs uit de zaal te zetten. Uiteraard is dit een ontoelaatbaar middel in een volwassen democratie. Het is een vorm van powerplay die slechts tot doel heeft om te intimideren tevens autoritair handelen te demonstreren, maar beslist niet meer past in deze moderne tijd. Het is net als de zwakke docent die zich handhaaft door kritische studenten telkens de deur te wijzen. Zo iemand krijgt uiteindelijk een brevet van ongeschiktheid.

Het instituut van de president dient te allen tijde geëerbiedigd te worden doch de leden van het Hoogste College van Staat die in een wetgevend orgaan functioneren, moeten evenzeer met respect bejegend worden. Heeft de president van Suriname wel gehoord van: "Hard op de inhoud, zacht op relatie?" Dat was de eerste les die ik kreeg als manager bij communiceren. Je mag elkaar toch de waarheid vertellen of anderszins je mening geven? Dat hoort echt bij een democratie hoor! Het hoeft geenszins tot verwijdering of vijandschap te leiden. Het gekrakeel van sommige leden van de coalitie alsmede voorstanders van Bouterse getuigt niet van professionaliteit en of volwassen onderhandelen. Echter, het is een waarheid als een koe: "Als je een land niet kunt besturen, moet je opstappen of consequenties verbinden aan het functioneren". Dit gegeven moet een streven van elke burger zijn om zich optimaal in te zetten voor zijn land. Dat heeft Bouterse de laatste tijd niet gedaan, vandaar de oproep van de hiervoor genoemde parlementariërs.

Robby Roeplall

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina