Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Aandacht vragen?

INGEZONDEN: Aandacht vragen?

07/02/2018 20:30

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van deze schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van deze schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

OP 2 FEBRUARI 2018 hield minister Kajsa Ollongren (1967) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens vicepremier van Nederland, de 21ste editie van de Ien Dales-lezing. Ien Dales (1931-1994) was eveneens minister van Binnenlandse Zaken en zette zich in voor de emancipatie van vrouwen. Ter nagedachtenis aan Dales wordt de lezing gehouden. Vorig jaar werd de verhandeling verzorgd door onze landgenoot de bekende topadvocaat Gerard Spong op 27 januari. Ook Anil Ramdas (1958-2012) heeft in 2005 deze lezing voorgedragen.

Het betoog van de inleiders - die prominenten zijn uit de Nederlandse samenleving - is een mogelijkheid zich uit te laten over het non-discriminatiebeginsel. Deze keer stond reeds langere tijd één om aandacht vragende Surinamer in het middelpunt van de belangstelling, nu als kandidaat van Forum voor Democratie (2015, FvD) die bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 twee zetels behaalde.

Deze persoon genaamd Yernaz Ramautarsing (1987) vertrok op tweejarige leeftijd naar Nederland en houdt zeer dubieuze redeneringen erop na, waarbij ik als psycholoog de vraag stel of hij wellicht niet bepaalde psychische aandoeningen heeft waarvoor behandeling noodzakelijk is. Zijn vaak narcistische getinte opvattingen leveren in ieder geval geen wezenlijke bijdragen om problemen die te maken hebben met discriminatie, vooroordelen en of racisme in de Nederlandse samenleving op te lossen.

Dales-lezing 2018

BIJ HAAR PRESENTATIE wees minister Ollongren erop dat Ramautarsing verachtelijke ideeën erop nahoudt die de samenleving verdelen, althans discriminerend uitpakken. Volgens voornoemde personage zijn mensen met een donkere huidskleur in de Nederlandse samenleving minder intelligent dan andere rassen. Bovendien wordt hierom een verband gelegd tussen succes op de arbeidsmarkt en het intelligentie quotiënt. Het IQ is een uiterst dubieuze graadmeter die in de westerse wereld is uitgevonden en dikwijls culturele bias vertoont.

Bovendien zijn voornoemde tests niet altijd toepasbaar voor alle groepen in een samenleving. Hierover is heel veel adequate wetenschappelijke literatuur gepubliceerd waarbij niet een eenduidige referentie- alsmede interpretatiekader genoteerd kan worden.

Ollongren vroeg aan de oprichter van FvD of hij zich van genoemde statement(s) wilde distantiëren waarop Thierry Baudet (1983) aankondigde een klacht bij de politie in te dienen tegen de minister wegens smaad en laster. Op een persconferentie verschoonde hij zich van discriminatie op basis van ras en of uiterlijke afkomst van zijn partij. Uiteraard gaat het in dit stuk niet om FvD maar om de persoon Ramautarsing die de veroorzaker is van deze ernstige rel.

Het moge duidelijk zijn dat juist vanwege verschillen tussen mensen die menigmaal de superioriteit van rassen benadrukken alsmede racisme stimuleren, alle rassentheorieën zijn verworpen. Het enige ras dat bestaat, is het menselijk ras op basis van gelijk- voorts gelijkwaardigheid. En mensen beoordelen op basis van dubieuze intelligentietests vind ik natuurlijk afschuwelijk. Het brengt zeer zeker onder andere de democratie, rechtstaat en of een vrije- en open samenleving in gevaar.

Maar nog verraderlijker is dat een geboren Surinamer uitspraken doet die de hele groep in een ongunstig daglicht kunnen plaatsen. Zowel in Suriname als in Nederland zijn wij niet geholpen met populistische praatjes alsmede ressentimenten. Zelfs als gepretendeerd wordt dat ze een wetenschappelijke achtergrond hebben. Dat is juist gevaarlijk! Want wat is wetenschappelijk? Ik ken figuren die brullen wetenschappelijke visies erop na te houden maar bijvoorbeeld minachting alsmede haat tegen de medemens oproepen.

Nog steeds zijn politieke partijen in ons land georganiseerd op basis van etnische afkomst. Sommige van deze partijen propageren meer dan een politieke partij te zijn. Wellicht willen zij zulks nader onderbouwen want er bestaat een wet op de politieke partijen in Suriname die de wettelijke kaders aangeeft. Toch? Hoe kun je dan toch meer dan een politieke partij zijn. Deze uitspraak lijkt een contradictio in terminis te zijn!

Populisme

DE LERING DIE wij wellicht moeten trekken voor onszelf is dat we moeten oppassen voor leugenachtige praatjes. Zelfs in het rijke Westen probeert men de kiezer te bedonderen door het doen van onder andere beloften en uitspraken die niet waargemaakt kunnen worden. Dat is precies wat wordt bedoeld met populisme! Wij moeten ons daartegen wapenen. Sommige politici hebben reeds bewezen wars te zijn van het algemeen belang.

Ramautarsing beweert tevens dat borstvoeding en het niet slaan invloed hebben op het IQ van kinderen. Dat kan hij wellicht wetenschappelijk onderbouwen. Doch ik durf met een zekere mate van stelligheid te beweren dat bijna alle wetenschappen die volgens bepaalde theorieën bewijs leveren nog niet altijd betrouwbaar, valide alsmede generaliseerbaarheid hoeven te zijn. Zowel in de sociale- als exacte wetenschappen zijn er grenzen aan de geprononceerde stellingen.

Dat er toch mensen zijn die hun oor te luister leggen bij schaamteloze politici vind ik erg jammer. Vooral als het kiezers zijn die massaal hun stem op deze personen uitbrengen. Vaker zijn politici personages die op slinkse wijze uw stem willen veroveren. Ik merk dat zowel in Nederland als Suriname deze trend zichtbaar wordt waarop ik u wil attenderen. Zou het evenzo mogelijk zijn dat Ramautarsing wel is geslagen (mishandeld) door zijn ouders, wellicht geen borstvoeding heeft gehad? Hoe komt deze in ons land geboren Surinamer anders aan zijn curieuze uitspraken? Is dit niet een onjuiste manier van aandacht vragen?

Robby Roeplall

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina