Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: #-Me-Too

INGEZONDEN: #-Me-Too

11/11/2017 15:00

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van deze schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van deze schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

De laatste tijd wordt er veel gesproken over de ‘hashtag MeToo’. De hype ontstond na de onthullingen over de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein (1952), begin oktober over fysieke- en niet-fysieke seksuele grensoverschrijding. Net als de onthullingen van ernstig seksueel misbruik en ongewenste intimiteiten bij onder andere minderjarigen in de rooms-katholieke kerk - gepleegd in de jaren vijftig tot tachtig van de vorige eeuw - zal de huidige rage wellicht snel vervagen.

Toch is het zinvol om in de geest van deze tijd aan het onderwerp serieuze aandacht te schenken omdat in de termen van Edward Snowden te spreken: "The law is no substitute for morality." Met andere woorden: het besluit om iemand zijn "verhalen" te geloven, kan een ethische kwestie zijn. Schuld in strafrechtelijke zaken wordt pas vastgesteld als de rechter door waarheidsvinding tot dit gegeven is gekomen.

Soms zijn bijvoorbeeld aanranding, ongewenste intimiteiten en verkrachting door hun aard moeilijk aantoonbare misdrijven vooral als er geen aangifte is gedaan annex het een lange tijd geleden is dat het delict werd gepleegd. Bovendien mag de strafzaak niet zijn verjaard! Daarbij moet het bewijs aan een bewijsminimum voldoen alsmede wettig en overtuigend zijn. Regelmatig moet er zelfs een proces-verbaal bij de politie zijn opgemaakt, ondersteunt door getuigen en of deskundigen. Het mag geen strijd worden van jouw woord tegen mijn woord (slachtoffer versus dader). 

Angst

Veelvuldig wordt er uit angst of schaamte geen aangifte gedaan na aanranding, misbruik of seksuele intimidatie. Soms vindt het misbruik in de eigen kring plaats onder andere door stiefvaders met de kinderen van zijn partner. Over zulke zaken lezen we frequent in de media. Evenzo vindt er intimidatie plaats door leidinggevenden of anderen die een juridische of pedagogische macht- of gezagsverhouding onderhouden met de slachtoffers. De scepsis die er bestaat om wel of geen aangifte te doen, kan veel leed zelfs ernstige trauma's veroorzaken bij betrokkenen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is ruim. Zelfs het nafluiten alsmede sissen naar vrouwen op straat is heel onbeschoft en wordt vooral door vrouwelijke toeristen als een vorm van seksuele intimidatie ervaren. Mag je het op school dan wel nadrukkelijk over áftreksommen hebben? Humor is tot op zekere hoogte toegestaan als het maar als oké wordt ervaren. Veel zaken als billenknijpen, op de billen slaan, ongewild zoenen en intiem omhelzen van personen die aan je zorg zijn toevertrouwd, kunnen als seksuele intimidatie worden opgevat, vooral als het doelbewust en vaker gebeurt.

In Suriname bestaan er op scholen tevens in bedrijven (overheidsinstellingen) veelal (nog) geen vertrouwenspersonen die als professionals in dit ambt zijn benoemd. Wanneer iemand bijna depressief erbij loopt, moet men dikwijls gissen naar de achtergronden hiervan. Praten over seks en erotiek horen geenszins thuis op de werkplek. De schroom die er nog bestaat om dit soort zaken te melden, kan wellicht weggenomen worden door met enige voortvarendheid op alle instellingen en scholen vertrouwenspersonen te benoemen. Bepaalde artsen die door de overheid daartoe in de toekomst worden aangesteld, zouden deze rol eveneens kunnen vervullen. Dit moet echter na strenge selectie plaatsvinden omdat niet alle artsen in ons land bekwaam en geschikt zijn om deze belangrijke functie te vervullen.

Waarheid of niet

Het is weleens voorgekomen dat mensen zonder deugdelijk bewijs inzake seksuele wandaden aan de schandpaal werden genageld vanwege rancune.  Wanneer een persoon beweert aangerand of verkracht te zijn, zal dit goed onderzocht en onderbouwd moeten worden. Het moet volstrekt zeker zijn dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan. Er mag geen enkele twijfel daaromtrent bestaan! Daarom adviseer ik eenieder die bijvoorbeeld is aangerand of verkracht, dit gegeven in ieder geval aan een vertrouweling mee te delen zodat besproken wordt wat de vervolgstappen kunnen zijn.

Niets zeggen of niets doen, is geen optie! En denk vooral niet dat men u bij de politie niet zal geloven. Er is een speciale afdeling die zich met zedendelicten bezighoudt! Tegenwoordig is verkrachting binnen huwelijkse omstandigheden ook erkent en daarmee strafbaar. Dus uw partner kan u ook aangeven als dader van seksueel geweld. Het is echter heel moeilijk achter de waarheid te komen in dit soort zaken.

De oorzaken van seksueel misbruik dienen goed onderzocht te worden zodat de dader deskundige hulp kan inroepen. Menigmaal legt de rechter dit op bij het wijzen van het vonnis. Heel vaak beweren sommige daders als doekje voor het bloeden dat het slachtoffer de daden heeft uitgelokt. Het dragen van een kort rokje zet natuurlijk nooit opzettelijk aan om ongewenst te worden betast. Evenmin is er sprake van uitlokking als iemand in het openbaar "close" is gaan dansen op een feestje. Het moet juist als een voorrecht worden beschouwd waar respectvol mee moet worden omgegaan. Kan je tegenwoordig dat van iedereen verwachten?

Zelfs onder familieleden is er sprake van aanranding, seksuele intimidatie en verkrachting zoals ik reeds eerder stelde. Wie moet je vertrouwen? Weeg alstublieft goed af voordat "ja" wordt gezegd bij intimiteiten. Want "ja" weegt net zoveel als "nee". En durf ook nee te zeggen zonder angstgevoelens, anders wordt het heel moeilijk om achter de waarheid te komen bij een gepleegd seksueel delict. U heeft heel nadrukkelijk NEE gezegd desnoods uitgebeeld in uw lichaamstaal!

Robby Roeplall

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina